Poletušini uvjeti iznajmljivanja sportske opreme

Definicije

Poletuša d.o.o.
Poletuša d.o.o. je firma čija je osnovna djelatnost iznajmljivanje sportskih rekvizita.
Korisnik
Korisnik je korisnik Poletušinih usluga, tj unajmljivač sportske Opreme. Korisnik mora biti pravno odgovorna osoba starija od 18 godina.
Stvarni korisnik Opreme mora biti osoba starija od 12 godina.
Poletuša vodi evidenciju Korisnika radi potreba osiguranja od nezgode.
Podaci o Korisniku se vode u skladu sa hrvatskim zakonima i preporukama EU, i ne koriste se u druge svrhe osim za potrebe osiguranja korisnika, niti se dozvoljava uvid u podatke trećim osobama.
Oprema
Oprema je sportska oprema koju Poletuša iznajmljuje Korisniku, i uglavnom se sastoji od električne daske za surfanje, pripadajuće pune baterije dostatne za 20 minuta vožnje uz maksimalno pražnjenje baterije, narukvice sa daljinskim upravljačem, razne opreme privremeno ili trajno pričvršćene na dasku i opcionalne sigurnosne opreme.
Električna daska za surfanje koju Poletuša iznajmljuje je sportska igračka, a ne brodica ili čamac, te je korištenje iste moguće bez posebnih dozvola ili obuke.

Uvjeti najma

Poletuša Opremu iznajmljuje u kratkim periodima.
Period najma započinje preuzimanjem u Poletušinim prostorima, ili na drugoj lokaciji ako se Korisnik i Poletuša tako dogovore.
Period najma završava povratom Opreme u Poletušine prostore, ili na drugu lokaciju ako se Korisnik i Poletuša tako dogovore.
Prilikom preuzimanja Korisnik preuzima Opremu u najam, potpisom potvrđuje svoje osobne podatke, vrijeme preuzimanja i da je upoznat sa uvjetima najma.
Period najma traje 20 minuta, osim ako se Korisnik i Poletuša ne dogovore drukčije.
U slučaju da Korisnik opremu vraća nakon isteka perioda najma, Poletuša može naplatiti dodatno vrijeme najma (extra) u skladu sa cjenikom. Dodatno vrijeme se naplaćuje ukoliko je oprema vraćena 5 minuta nakon istaka perioda najma, eventualno dulje ako postoji poseban dogovor između Poletuše i Korisnika. Dodatno vrijeme počinje istekom perioda najma (bez dodatnih 5 minuta) i traje 20 minuta. Dodatno vrijeme se obnavlja po isteku, pa ako Oprema nije vraćena po isteku jednog dodatnog vremena, obračunava se novo dodatno vrijeme, sve dok se Oprema ne vrati.

Odricanje od odgovornosti

Korisnik ima pravo na kratke instrukcije o korištenju Opreme i sigurnosne instrukcije prije preuzimanja Opreme. Instrukcije se obavljaju u prostorima Poletuše i ne ulaze u period najma.
Za vrijeme perioda najma Korisnik preuzima potpunu materijalnu i pravnu odgovornost za unajmljenu Opremu i sve povezano sa njenom upotrebom u periodu najma.
Korisnik snosi svaki trošak koji bi nastao korištenjem Opreme u periodu najma, bilo da se radi o trošku nastalom zbog štete na Opremi, ili kakavom drugom trošku.
Iznimka u odgovornosti vrijedi za situaciju u kojoj je do troška nastalo kvarom Opreme koji je pokriven garancijom proizvođača Opreme.
Poletuša provjerava stanje Opreme prilikom svakog povrata opreme.
Korisniku se preporuča da provjeri stanje Opreme prilikom svakog preuzimanja.
Korisniku nije dozvoljeno da na Opremi izvodi bilo kakve preinake, skida ili montira dijelove, uključujući i bateriju koja je dio unajmljene Opreme.

Osiguranje od nezgode

Poletuša je za potrebe osiguranja svojih Korisnika ugovorila sa osiguravajućom kućom policu osiguranja za slučaj nezgode. Polica se aktivira za evidentirane Korisnike u slučaju nezgode koja rezultira smrću ili trajnim invaliditetom, ako su zadovoljeni drugi uvjeti koje propisuje osiguravajuća kuća. Korisnici su osigurani na iznos do 40000 HRK za slučaj smrti, odnosno do 80000 HRK za slučaj trajne invalidnosti.
Osiguranje vrijedi samo za evidentirane Korisnike, i nije prenosivo na druge osobe.